Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

Atex

Begreppen ATEXklassningATEXzoner och Dammklassning kommer från ATEXdirektiven. ATEX betyder Atmosfär explosiv eller som vi på svenska skriver Explosionsfarliga områden. Direktiven gäller för tillverkare av utrustning som skall installeras i explosionsfarliga områden (produktdirektivet) och för att arbetsmiljön skall vara säker för den personal som befinner sig i det explosionsfarliga området (minidirektivet).

Klassningsplaner skall utföras på grund av att minidirektivet införts genom att föreskrifterna SRVFS 2004:7 och AFS 2003:3 getts ut. Föreskrifterna kräver att en utredning om explosionsfaran skall utföras om man hanterar ämnen med explosionsfarliga egenskaper.
 SRVFS 2004:7 gäller för explosionsfarliga områden med Gas, Ånga och Dimma.
AFS 2003:3 gäller för explosionsfarliga områden med damm.

Produktdirektivet 2014/34/EU är införda i Sverige genom att föreskrifterna AFS 2016:4 (för mekanisk utrustning) och ELSÄK-FS 2016:2 (för elektrisk utrustning) getts ut. Utrustning som installeras i explosionsfarliga områden skall vara godkända för dessa områden och märkta så att det framgår i vilket område de kan användas i.

Kent Ruuth är ordförande i SEK-SIS TK 1 Utrustning för explosiv atmosfär. Där tar vi fram standarder för hur man skall klassa riskområden för Gas, Ånga, Dimma och Damm. Vi tar även fram standarder om hur installationer skall installeras, besiktigas och hur de får lov att repareras. Det finns cirka 100 standarder inom detta område.