Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

Zon 1

Ett riskområde i vilket en explosiv blandning bestående av gas eller ånga i luft förväntas förekomma tillfälligt vid normal drift.