Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

Zon 22

Ett område där en explosiv atmosfär i form av ett moln av damm inte förväntas förekomma vid normal drift, och om det likväl förekommer, i så fall endast kortvarigt.