Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

Zon 2

Ett riskområde i vilket en explosiv atmosfär bestående av blandning bestående av gas eller ånga i luft inte förväntas förekomma vid normal drift, och om den likväl förekommer, i så fall endast kortvarigt.