Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

Specialister inom explosionsfarliga områden

Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden. Områdena indelas i zoner beroende på hur ofta de förekommer.

Rådgivning vid val av elektrisk och mekanisk utrustning för installation i explosionsfarlig miljö. ATEX Begreppen ATEXklassning, ATEXzoner och Dammklassning kommer från

ATEXdirektivet. ATEX betyder Atmosfär explosiv eller som vi på svenska skriver Explosionsfarliga områden. Direktiven gäller för installationer i riskområden (produktdirektivet) och att arbetsmiljön (minidirektivet).