Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

Explosionsgrupp

Brännbara gaser eller ångor indelas i explosionsgrupper med hänsyn till dess förmåga till tändande genomslag via spalt eller efter minsta tändström.