Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

Temperaturklass

Brännbar gas eller ånga samt explosionsskyddad materiel indelas i temperaturklasserna T1-T6 med avseende på ämnets tändtemperatur respektive materialets högsta yttemperatur