Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

Klassningsplan

En handling som beskriver hur man har klassat de explosionsfarliga områdena. i zoner.
 För gas skall man som ett minimum ange zoner, explosionsgrupp och temperaturklass.
 För damm skall man som ett minimum ange zoner, explosionsgrupp, minimal tändenergi, självantändningstemperatur för dammlager/dammoln, maximal tryckstegringshastighet, maximalt explosionsövertryck och undre explosionsgräns.

Riskområde i vilket en explosiv blandning bestående av damm i luft inte förväntas förekomma vid normal hantering, och om den likväl förekommer, i så fall endast sällan och kortvarigt.