Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

IEC TC 31

Rapport från IEC TC 31, Electrical apparatus for explosive atmospheres, huvudkommittémöte i Melbourne, Australien den 27-28 oktober 2011 där 55 deltagare från 22 länder deltog.

IEC TC 31 HAR TILL uppgift att utarbeta och under- hålla internationella standarder för utrustning som an- vänds där det finns risk för explosiv atmosfär på grund av gaser, ångor, dimmor eller brännbart damm.

NYA STANDARDER

Under året som gått har två standarder getts ut som nya utgåvor IEC 60079-0, Ed 6, Allmänna fordringar och IEC 60079-35-1, Pannlampor för användning i gruvor med explosiv gruvgas – Allmänna fordringar – Utförande och provning med avseende på explosions- risk.

I IEC 60079-0 har krav på utrustning för riskområden med damm införts från IEC 61241-0.

Tidigare har utrustningar kunnat märkas II för att placeras i explosionsgrupp IIA, IIB och IIC, numera ska utrustningen vara märkt IIA, IIB eller IIC. En ny explosionsgrupp III har införts för utrustning i damm- klassade områden. Gränser för ultraljud och elektromagnetisk strålning har införts. Utrustningars skyddsnivå (EPL) har införts vilket motsvarar kategorier som finns inom EU.

”REDLINE VERSION”

Två standarder, IEC 60079-0, Allmänna villkor och IEC 60079-11, Egensäkerhet, har kommit som ”redline version” där alla ändringar jämfört med tidigare utgåva kan identifieras. Det ska underlätta för användare så att man lättare kan se vad som ändrats mellan utgåvorna.

IEC 60079-28, OPTICAL RADIATION

Ljus är en möjlig tändkälla, men allt ljus kommer inte att kunna antända en explosiv atmosfär, t ex strålning från ett lysrör. En arbetsgrupp ska ta fram underlag för att definiera när en optisk tändkälla kan anses vara närvarande.

IEC 60079-31, UTRUSTNING I UTFÖRAN- DE MED DAMMSKYDDANDE KAPSLING ”T”

Ett omfattande arbete lades ner på att strukturera om standarden så att den blir mer logiskt uppbyggd. Den nya utgåvan beräknas komma ut 2014 eller 2015.

DAMMSUGARE

Standard IEC 60335-69-2 Annex CC, ”which covers the additional requirements for vacuum cleaners and dust extractors for use with combustible dusts”. Inom IEC har det uppmärksammats att även om en damm- sugare uppfyller kravet i standarden och är märkt för att hantera explosionsfarligt damm får den inte placeras i ett riskområde eftersom den inte uppfyller kraven i IEC 60079-serien. Åtgärder planeras av IEC för att hantera detta inom ovan nämnda standard.