Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

Standardiseringsnytt

SEK Handbok 426 Klassning av explosionsfarliga områden med explosiv gasatmosfär” (SS-EN 60079-10-1) gavs ut översatt till svenska 2017–03. Exempel på hur beräkning av riskområdens utbredning kan utföras har uppdaterats. De svenska exemplen har granskats och uppdaterats.

SEK Handbok 427 ”Elinstallationer i explosionsfarliga områden” gavs ut översatt till svenska 2017–12. Handboken innehåller standarderna 60079–14 ”Elinstallationer” och SS-EN 60079-17 Kontroll och underhåll av elektriska installationer” som innehåller standarderna SS-EN 60079-14 och 60079-17. Dessutom finns bilagor som bland annat beskriver lackeringsanläggningar, förklaring av utförandeformer, hur märkningar kan se ut, förklaring av USA-märkt utrustning och förklaring av äldre utrustning. Standarden SS 421 08 22 Potentialutjämning har tagits bort, de viktigaste delarna återfinns i bilaga NE ”Potentialutjämning i explosionsfarliga områden”