Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

CENELEC TC 31

Den 23 november sammanträdde CENElEC TC 31, Electrical apparatus for explosive atmospheres, i Milano där 30 deltagare från 15 länder deltog.

GRUPPEN CENELEC MT31-1, Installationsregler, som ska tillvarata särskilda regler som gäller inom EU har aktiverats och till ordförande valdes Heribert Oberheim. Exempel på arbeten är ”Vägledning för klassning av explosionsfarliga områden i överens- stämmelse med 60079-10-1”. Arbetet ska utföras med hänsyn till den information som redan finns i IEC 60079-10-1 så att onödigt dubbelarbete inte ut- förs. Det är alltså möjligt att vi får en europeisk klass- ningsstandard på sikt.

iEC 60079-0

I den nya standarden IEC 60079-0, Explosiv atmosfär – Del 0: Utrustning – Allmänna fordringar, finns krav på mekanisk utrustning som t ex fläktar. De kraven uppfyl- ler inte kraven som finns i den detaljerade standarden EN 14986, Fans. Därför kommer den nya utgåvan av EN 60079-0 att få ett tillägg innan den accepteras inom EU som innebär att EN 14986 gäller för fläktar.

Olja-/Gasindustrin Offshore

Kommissionen har tagit fram ett förslag för standardi- sering inom området för utrustning som använder olja och för gasindustrin offshore. Dokumentet heter CEN/ TC 305/N 906. Arbetet ska ske skyndsamt och harmo- niserade standarder ska presenteras inom 48 månader.

Mekanisk utrustning i explosionsfarliga områden

Det beslutades att inte ta fram en installationsstandard för mekanisk utrustning. Användarna får därför förlita sig på att tillverkaren av utrustning ger all nödvändig information för en säker användning av utrustningen.

EX D Koniska gängor

På förslag från Italien och Frankrike vill man ge möjlig- het i Europa för att använda UNI threads i standarden 6125. Den möjligheten togs bort i 60079-1: 2004. Italien hävdade att UNI 6125 var den enda gänga som enbart tagits fram för Ex d och att den garanterar att minst fem gängor alltid är använda. UNI-gängan togs fram under 1960 och det finns många förskruvningar som har denna konstruktion. Problemet med den nu gällande ISO NPT är att den inte är avsedd för Ex d. ISO-gängan har en toppvinkel på 60° medan UNI- gängan har en toppvinkel på 55°. Det är mycket viktigt att utrustningar med sådana gängor är tydligt märkta på både förskruvningen och på apparaten så att missför- stånd undviks.