Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

Utrustningsgrupper

Utrustningar indelas i utrustningsgrupper i olika grupper beroende på deras avsedda användning.
Utrustningsgrupp I omfattar utrustningar som är avsedda att användas i gruvor under jord och i vissa delar av ovanjordsinstallationer för dessa gruvor.
Utrustningsgrupp II omfattar utrustningar som är avsedda att användas på andra platser där fara kan uppstå på grund av en explosiv atmosfär.